Khách hàng: Cơ quan phát triển Quốc tế Canada (CIDA)

Hỗ trợ kỹ thuật trong nước: Dự án phát triển sinh kế tỉnh Trà Vinh

Mô tả dự án và các dịch vụ được cung cấp:

Dực án Phát triển sinh kế tỉnh Trà Vinh tập trung tăng cường cơ hội thu nhập trong và ngoài nông nghiệp cho người nghèo. Dự án tăng cường hiệp quả sản xuất, cải thiện an ninh lương thực thông qua các hoạt động hỗ trợ đa dạng hóa cây trồng, đẩy mạnh thâm canh và phát triển các doanh nghiệp thuộc khối Nông nghiệp. Dự án cũng góp phần thực hiện Chiến lược xóa đói giảm nghèo của Việt Nam thông qua mục tiêu của Dự án là cải thiện chất lượng sống và năng lực sản xuất của các hộ nghèo ở Trà Vinh thông qua các hoạt động phối hợp phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *