Khách hàng:

  • Văn phòng hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tại Việt Nam
  • Tổng công ty Điện Việt Nam (EVN)

Nghiên cứu về Phát triển nguồn nhân lực cho ngành Điện Việt Nam

Mô tả dự án và dịch vụ được cấp:

  • Nghiên cứu về môi trường kinh doanh pháp lý của ngành Điện lực Việt Nam
  • Nghiên cứu về cơ cấu quản lý hiện tại và các chiến lược hợp tác của ngành Điện lực Việt Nam (EVN) và cơ cấu phát triển nguồn nhân lực hiện tại của công ty để từ đó nhận định các vấn đề cần phải thảo luận EVN phải đối mặt nhằm thúc đẩy chiến lược phát triền nguồn nhân lực cho Ngành.
  • Kiểm tra hệ thống Vận hành và Bảo dưỡng của EVN và đề xuất các biện pháp đối phó và phát triển phù hợp.
  • Nhận định khả năng đào tạo của các viện Đào tạo EVN và chất lượng đào tạo của viện nhằm đáp ứng các yêu cầu đào tạo do các công ty trực thuộc EVN đưa ra.
  • Phát triển kế hoạch hành động và lộ trình cho phát triển nguồn nhân lực của ngành điện Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *