Khách hàng: Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam

Dự án xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực cho Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam

Mô tả dực án và các dịch vụ tư vấn được cấp:

  • Xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực áp dụng trong EVN (trong đó có đánh giá hiện trạng hệ thống khung năng lực EVN, tính đáp ứng của hệ thống vị trí chức danh nhiệm vụ của EVN. Hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề, mô hình phát triển nghề nghiệp của EVN)
  • Xây dựng quy trình nghiệp vụ của bộ tiêu chuẩn (Phần mềm phân hệ Bộ tiêu chuẩn ) tích hợp với các phân hệ quản lý nhân sự (Nhân sự, đào tạo, khen thưởng …) Hệ thống HMRS của tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam.
  • Việc ứng dụng triểu khai thực hiện Bộ tiêu chuẩn năng lực tại các đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *