bo giao duc va dao tao

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khách hàng

Hưng Việt thực hiện cung cấp tư vấn Quốc tế và trong nước cho các dự án tài trợ đổi mới Giáo dục – Đào tạo do WB, ADB với Bộ Giáo dục – Đào tạo (HEP 1, HEP 2, PEDC, LSE, …) tài trợ