afd

Cơ quan phát triển Pháp ( AFD)

Đối tác

Hưng Việt thực hiện nghiên cứu khả thi: Thị trường Lao động và phân tích nhu cầu Đào tạo năm 2001