vna

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam

Khách hàng
  • Tham gia đào tạo một số khóa “Chiến lược Đại dương xanh” cho Tổng công ty năm 2017
  • Tham gia đào tạo Đại dương xanh trong xây dựng Văn hóa An toàn, tổ chức Hội thảo Văn hóa An toàn của Tổng công ty trên quy mô lớn cho các tổ SAG và các cấp Lãnh đạo, chuyên viên toàn Tổng công ty năm 2018
  • Tiếp tục tham gia chương trình xây dựng Văn hóa An toàn và sổ tay Văn hóa An toàn năm 2019
  • Đào tạo nâng cao nâng lực Tiếng Anh cho cán bộ quản lý giai đoạn 2018 đến tháng 3/2019