hassad

Hassad Food

Khách hàng

Hưng Việt thực hiện và thuê nông trại trồng và chế biến lúa gạo với Qatar Foundation, đảm bảo an ninh lương thực cho Hassad Food