nxb

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Khách hàng
  • Tổ chức đào tạo, tham quan và học tập kinh nghiệm về Trung tâm học liệu số, công nghệ giáo dục số, xuất bản cho NXB GDVN tại Anh Quốc năm 2015
  • Tổ chức đào tạo, tham quan và học tập kinh nghiệm về công nghệ xuất bản số và chiến lực phát triển ngành xuất bản số tại Hy Lạp năm 2016