evn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Khách hàng
  • Nghiên cứu khả thi về kế hoạch tổng thể Phát triển đào tạo nguồn nhân lực năm 2002
  • Kế hoạch tổng thể Phát triển Nguồn nhân lực năm 2003
  • Nghiên cứu về Phát triển Nguồn nhân lực cho ngành Điện Việt Nam năm 2004
  • Dự án xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực cho Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam năm 2019