cida

TC PT Quốc tế của Canada(CIDA)

Đối tác

Tổ chức phát triển Quốc tế của Canada tại Việt Nam (CIDA)

  • Hưng Việt thực hiện đào tạo lại Giáo viên Kỹ thuật Việt Nam năm 2020
  • Tiến hành dự án Phân thích thị trường Lao động Việt Nam cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh năm 2020