tong cuc day nghe

Tổng cục Dạy nghề

Khách hàng
  • Hưng Việt kết hợp với SEGI University tư vấn cho Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp điều chỉnh các nguồn kỹ năng nghề ASEAN.
  • Hưng Việt kết hợp với Chisholm Institute thực hiện dự án Tiếp cận chuẩn nghề Quốc tế từ Australia cho Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp.
  • Tư vấn triển và triển khai thực hiện đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo nghề, tư vấn giám sát và thực hiện các biện pháp đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng cho giao viên các trường cao đẳng.