Danh mục Tư vấn

– Tư vấn ứng dụng và đào tạo chiến lược quản trị doanh nghiệp, áp dụng chiến lược Đại Dương Xanh (BOS) trong đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp
– Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy hiệu quả sử dụng nhân sự thông qua xây dựng khung năng lực và chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp
– Kết hợp với các trường Đại học, chuyên gia trong nước và quốc tế tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề nâng cao trình độ cán bộ chủ chốt cho doanh nghiệp

Các dịch vụ tư vấn

Tư vấn Hưng Việt có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án tư vấn phức tạp. Một lựa chọn nhỏ được đề cập ở đây, vui lòng sử dụng biểu mẫu liên hệ hoặc gọi…