Danh mục Đào tạo

– Hiện đại hóa các trường Đại học, Cao đẳng dạy nghề cho Chính phủ
– Tư vấn triển khai xây dựng mô hình Trường Dạy nghề Xanh (Green TVET)
– Thúc đẩy các mối liên kết và hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đào tạo với các ngành công nghiệp

Cơ sở quản lý rủi ro (RM)

Khóa học này bao gồm các khái niệm cơ bản về Quản lý Rủi ro và một phần dựa trên Tiêu chuẩn Quản lý Rủi ro ISO 31000. Chúng tôi đề cập đến các khái niệm và nguyên tắc cơ…

Đào tạo

Đối với các doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức phi chính phủ và thậm chí đối với các trường đại học, việc tiếp tục đầu tư vào con người của bạn vẫn là một trong những khoản đầu tư tốt…