Danh mục Đào tạo

Hưng Việt Dịch vụ Đào tạo, Xây dựng kỹ năng và kiến ​​thức thông qua các sự kiện thực hành, các buổi học trực tuyến và tự học có hướng dẫn

Cơ sở quản lý rủi ro (RM)

Khóa học này bao gồm các khái niệm cơ bản về Quản lý Rủi ro và một phần dựa trên Tiêu chuẩn Quản lý Rủi ro ISO 31000. Chúng tôi đề cập đến các khái niệm và nguyên tắc cơ…

Đào tạo

Đối với các doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức phi chính phủ và thậm chí đối với các trường đại học, việc tiếp tục đầu tư vào con người của bạn vẫn là một trong những khoản đầu tư tốt…

Address
36 Mac Thai To St.
Cau Giay, Hanoi

Work Hours
Monday to Friday: 9AM - 5PM
Alt Saturdays: 9AM - 5PM