Thẻ Technology

Dịch vụ công nghệ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và phát triển ứng dụng. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp tài nguyên học tập và giải pháp công nghệ cho các công ty, trường học và trường đại học.

Address
36 Mac Thai To St.
Cau Giay, Hanoi

Work Hours
Monday to Friday: 9AM - 5PM
Alt Saturdays: 9AM - 5PM