Tin Tức

Với tầm nhìn trở thành công ty tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực phát triển các dự án giáo dục, đào tạo nghề, xây dựng nguồn nhân lực & phát triển văn hóa doanh nghiệp, chúng tôi mong muốn cung cấp các giải pháp chuyển đổi số trong sản xuất và dịch vụ, góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa đất nước.

Cùng đón đọc những tin tức mới nhất trong việc hiện thực hóa sứ mệnh thúc đẩy phát triển bền vững, xây dựng Chiến lược Quốc gia về nền kinh tế tri thức của chúng tôi dưới đây.

024 3943 4611